Начало • Реклама: Макс Ефект – Комплексно Рекламно Обслужване • Категория: За нас
 
Услуги
 
 
Последни проекти:
 
 
Социални мрежи и Абонамент:
 
 
Бързо търсене:
 
 

Макс Ефект – Комплексно Рекламно Обслужване

Името Макс Ефект произлиза от словосъчетанието „максимален ефект“.
Фирмата предлага услуги в областта на маркетинга и рекламата от 2004 г. като първата в град Варна, която осъществява Комплексно Рекламно Обслужване. Това ще рече, че в сферата на рекламата няма нещо, което да не можем да изпълним. Различните звена на фирмата можем да обособим така:

 1. Анализи и планиране на рекламни кампании
 2. Криейтив и копирайтинг
 3. Видео заснемане и постпродукция
 4. Озвучаване
 5. 3D ефекти и анимации
 6. Уеб дизайн, програмиране и оптимизация, хостинг и поддръжкка
 7. Графичен дизайн и печатна реклама
 8. Външна реклама

Освен, че имаме нужния опит и ресурс да задоволим всички изисквания на нашите клиенти, ние имаме и малко по-различен поглед над рекламата въобще. Ето и нашата философия на работата:
При разработката на рекламна стратегия ние базираме работата си на петте М (според изписването на термините на английски):

 • Мисия (задача, Mission) – какви са рекламните цели?
 • Пари (Money) – колко може да се похарчи?
 • Послание (Message) – какво послание да бъде излъчено?
 • Медии (Media) – коя медия трябва да се използва?
 • Измерване (Measurement) – как трябва да се оценят резултатите?

Комуникационен микс. Той представлява комплекс от всички маркетингови дейности по информиране на потенциалните потребители и обществеността за фирмата и това, което тя предлага, както и убеждаване на потенциалните потребители да си купят стиката или услугата чрез избрана комбинация от мероприятия:

 • презентации
 • изложби
 • лична продажба
 • печатни реклами
 • телевизионни клипове
 • реклама по пощата
 • директен маркетинг
 • участие в мероприятия – изложения, изложби
 • сувенири
 • външна реклама
 • интернет

Тези способи отразяват избраната от фирмата стратегия и осигуряват провеждането на избраната от фирмана комуникационна политика наричана още от нас рекламистите рекламна политика.

Защо рекламата е полезна?
Рекламата е полезна за обществото поне по четири съображения:
Първо: Рекламата поражда търсене за новите стоки. Без нея новите стоки не биха имали никакъв шанс да навлязат на пазара и да достигнат до фазата, когато биха изплатили разходите по създаването си. Хората не биха разбрали за тяхното съществуване и какви допълнителни предимства носят те. Фирмите, които биха инвестирали в нови стоки, просто биха фалирали, а без нови стоки естествено не би имало развитие на човешката цивилизация.
Второ: Рекламата предизвиква нарастване на търсенето и продажбите. Това означава работа и заплати за милиони хора, заети с производството, търговията, транспорта, съхранението и прочие на стоките, които потребителите купуват.
Трето: Рекламата ражда работни места. Тези работни места са в хилядите печатници, радио и телевизионните станции, консултантските фирми, рекламните агенции и така нататък. Поради непрекъснатото изнасяне на нови производства в бедните и развиващите се страни, рекламата е тази, която дава шанс на тези производства да получат част от пазарите, които вече са разпределени между утвърдените фирми.
Четвърто: Рекламата повишава качеството на живота. Известно е, че качеството на живот се научава, то се копира от видяното около нас. Без рекламата хората биха използвали масово старите начини за удовлетворяване на потребностите си, които в общия случай не издържат в сравнение с новите възможности, разкривани чрез рекламата.

От гледна точка на нашите клиенти, ефектът от рекламата трябва да доведе до изпълнението на поставените в началото на рекламната кампания цели. Най-често увеличаване на продажбите, лансиране на нов продукт, утвърждаване на търговската марка и други. Обаче е трудно да се определи ефектът от рекламата.

И тук нещо много важно, което всички рекламодатели е хубаво да помнят. Проблемът произтича основно от факта, че самата реклама рядко води до купуване. Тя само създава предпоставки да се вземе по принцип решение за купуване и след това потребителят да има усещането, че тази марка и стока му е позната отдавна и действително носи в себе си внушените с рекламното послание характеристики.

Но общо взето процесът на рекламно въздействие съдържа четири фази:

 1. внимание
 2. интерес
 3. желание
 4. действие

Във всички случаи обаче рекламата трябва да осигурява изпълнение поне на първите три фази – да прикове вниманието, да предизвика интерес, а след това и желание да се притежава стоката.

Често фирмите, които рекламират забравят за ефекта на забравяне на рекламната информация. Постепенно тя се изличава от съзнанието на потребителя, заместена там от нови рекламни послания, друга информация и усещания. Именно поради това се налага повторението и използването на най-различни форми на реклама. Масираната реклама например, при която рекламните съобщения се излъчват през по-малък интервал от време, но за кратък период, осигурява много добър ефект в периода на кампанията, като след това настъпва период на интензивно забравяне. Ето защо тя е добре да се използва при стоки със сезонен характер, при които постига най-голям ефект. Но при стоки със сравнително постоянен характер на търсенето е за предпочитане напомнящата реклама, при която повтарянето на рекламните съобщения са през по-голям интервал, но за по-дълъг период от време. Това за продавача.

А за купувача или клиентите на нашите клиенти ролята на рекламата се изразява това, което са научили за даден продукт. Тя му позволява да узнае отличителните качества на продукта и им пести време за достъпа до тази информация, тъй като я получава, без да я търси с изследване. Съвременната реклама помага на потребителите по-разумно за извършват покупки, информирайки ги за качеството, цената, начините на приложение и други фактори, които те искат да знаят. Освен това рекламата спомага за повишаване на жизненото равнище на хората, стимулирайки усилията им за придобиване на по-качествени стоки. Тя също така подбужда производителите и търговците да предлагат по-качествени стоки.

За рекламодателите ползата от рекламата най-общо се заключава в увеличаване на продажбите, приходите и възстановяване на инвестициите, както и във формирането на дълготраен положителен образ у потребителите. Тя е оръжие в конкуренцията, но истимул за НЕценовата конкуренция.

Питате как измерваеме ефективността от рекламата?
Когато целите на рекламната комуникация са ясно дефинирани и преведени в послания, измерването на ефективността е сравнително лесно. Могат да се определят три точки на рекламна ефективност:

 • комуникационна
 • психосоциологическа
 • поведенска -търговска ефективност.

Комуникационната ефективност идва, тогава, когато едно съобщение премине степента на безразличие или бариерата на възприемане на потенциалните купувачи. Бъде видяно, прочетено, чуто и запомнено от целевата аудитория.
Първото качество на дадено съобщение е да бъде забелязано. Ако това условие не е изпълнено оттам насетне няма какво да очакваме. Това първо равнище на рекламното качество е определящо за ефективността на рекламната комуникация. То обяснява резликите в резултатите от рекламни кампании с ееднаква интензивност.

Психосоциологическата ефективност определя въздействието на съобщението върху клиентите. Само това, че дадено съобщение е било възприето от целевата груба, но означава, че работата е свършена. Едно напълно възприето, разбрано и усвоено съобщение може да има нулев ефект, защото не е адаптирано, не е вярно или просто не е уместно. Съдържанието на посланието трябва да бъде желано, изключително и достоверно. Измерването на психосициологическата ефективност се основава на резултати от проведени маркетингови изследвания (допитване) преди и след предявяваните отличителни качества, убедеността в превъзходството на продукта над конкурентите и други.

Поведенческата ефективност поведението на клиента като следствие от рекламата. Показатели са измерването й са покупките за опитване повишаване на посещаемостта на даден сайт или увеличаване на запитванията по телефона.

Ясно е че рекламата е важна и полза от нея има. Но трябва и да е ясно, че рекламата сама по себе си не продава, тя не може да „пробута” една лоша стока или поне не повече от веднъж, както или да създаде нови пазари. За да бъде рекламата ефективна, тя трябва да бъде подкрепена чрез ясна фирмена иднтичност, формуляри за поръчки, учтив персонал и добра стратегия.

Ефективната реклама винаги трябва да има ясна идея за това, какво се цели да се постигне. Целите трябва да бъдат ясни, преди да се инвестира в дадената рекламна кампания. Целите могат да са от различно естество: лансиране на нова стока, промяна на ценовата структура, продажби, привличане на агенти, напомнящи реклами, благотворителност и други.
За да бъде рекламата ефективна е необходимо:

 • тя да достигне до възможно най-голям брой потенциални клиенти
 • да се изготви в рамките на рекламния бюджет
 • да бъдат добре подбрани местата за рекламиране: вестници, списания, телевизии, сайтове, радия, билбордове
 • да се направи добро рекламно планиране,
 • да се обърне специално внимание на често допусканите грешки при изготвянето на рекламните съобщения.

Хубаво е рекламодателите да анализират внимателно дали рекламните цели, които си поставят са им по силите и въобще дали рекламната агенция, която са избрали може да се справи. Много пъти сме били свидетели как рекламата за български компании се изразява в това секретарката да прати запитвания ди няколко рекламни агенции и да представи най-ниската на шефа си, с което и цялата работа с рекламата се изчерпва.

Средностатистическият човек вижда над хиляда реклами седмично. Затова рекламата следва да се изработи така, че да накара потенциалния клиент да спре и да асимилира това, което тя има да му каже. Следващата стъпка е да се привлече интереса. За целта темата на рекламата трябва да бъде направена да изглежда привлекателно и внушително. Най-добрата реклама възбужда емоционална реакция. Трябва да се възбуди желание у клиента. Рекламата трябва да се свързва с положението на клиента и да разкрива ползите за него. И накрая рекламата трябва да има стимул за клиента да направи нещо, свързано с нея, да го подкани и да го подтикне да извърши желаното от рекламодателя действие.

Предварителното проучване:
Първо трябва да се направят сериозни маркетингови проучвания на съответния пазар относно размера на пазарния сегмент, потенциалните купувачи, конкурентите включително и бъдещите такива.. Да се направи характеристика на продукта, който ще се продава, дистрибуционните канали, начините за финансиране, възвръщаемостта в кратък и в дългосрочен период и много други.

За съжаление в България тази фаза – подробните маркетингови изследвания – често се пропуска или не е достатъчно задълбочена. Често прибързано се възприема идеята, че пазарът още не е наситен и че даден продукт ще се наложи от само себе си просто защото е нов и различен. Предварителните проучвания често се смятат за загуба на време и парични средства.

На следващо място, за да бъде максимално ефективна, рекламата трябва да води до възвръщаемост на вложените в нея средства и да реализира определена печалба. Ако няма реализиране поне на минимална печалба, не би имало смисъл да се осъществяват рекламни мероприятия. Не е тайна, че ние в Макс Ефект използваме една формула, по която изчисляваме цената на привличане на един нов клиент, което ни позволява да изчислим точно каква е възвращаемостта от инвестираните в реклама средства.

Въпреки това в зависимост от поставените цели, измерването на рекламната ефективност може да бъде в различна степен лесно или трудно, а понякога дори и невъзможно. Причината е, че при пазарната икономика действат множество най-разнообразни фактори: характеристики на продукта, цена, достъпност, действия на конкуренцията, състояние на международните пазари, държавна политика, външни и други фактори, които са променливи в различна степен по време на протичането на рекламната кампания, а и често имат разнопосочно действие. Тези фактори понякога изкривяват оценката на ефективност и водят до грешни резултат и изводи.

Грешно е да се рекламира с масови безкрайни кампании (например на бира по телевизията) само защото другите фирми конкуренти правят точно това. Ясно, че който си пие бира ще продължава да си я пие, но той няма как да удвои обема на стомаха си, за да се удвоят продажбите. Добре, целта е да се привлекат клиентите на конкурентите ли? Ами защо тогава всички рекламират по един и същ начин? Футбол, мъжка компания, „наздраве“ и разбира се „открий наградата под капачката“!?

Какво е действието на една реклама се съди по продажбите на продукта не в кратък времеви период след неговото появяване на пазара, но и в мнението на потребителите, в тяхното дългосрочно поведение. Но рекламата сама по себе си не може да продаде един продукт, тя е само част от цялостният процес по неговото появяване на пазара и по нататъшен път на развитие.

Колкото и да е ефектна една реклама, ако рекламираният от нея продукт не качествен, то рекламата би довела само до еднократна консумация, а ако персоналът е неучтив и няма лично отношение към всеки един клиент услугата, колкото и полезна и изгодна да е тя е обречена на недобро бъдеще.

<!– Accordeon menu –>

 
 

rss feed влез в блога

Полезни препратки

Заглавие на публикацията
Заглавие на публикацията
FeaturedFeatured 2За насКлиентиКорпоративна рекламаОтзивиОферти и предложенияПортфолиоРекламни кампании
Маркетинг и рекламаДизайн и разработкиИнтернет реклама и SEOКонтакти

Дизайн и разработка: Рекламна агенция - Реклама Варна © 2010-2011. Всички права запазени.
Switch to our mobile site